2 Aralık 2007 Pazar

İdari Yargıda Dava Açma süreleri kitabının içeriği cafer ergen

İ Ç İ N D E K İ L E R

MADDE 7
DAVA AÇMA SÜRESİ

Genel Açıklama
A.İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri
B.Genel İdari Dava Açma Süresi
Hatalı Ödemelerin Geri Alınmasında Süre
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun Dava Açma Süresine Etkisi
C.Özel Kanunlarda Yer Alan Dava Açma Süreleri
D.Doğrudan Tebliğ Üzerine Dava Açma Süresi
E.İlan Yoluyla Tebliğ Üzerine Dava Açma Süresi
F.Ittıla Üzerine Dava Açma Süresi
G.Dava Açma Süresinin Başlaması, Kesilmesi Ve Yeniden Başlaması
a. Dava açma süresinin başlaması
b. Dava açma süresinin kesilmesi
c. Kesilen dava açma süresinin yeniden başlaması
H.Genel Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi
a. Doğrudan genel düzenleyici işleme karşı açılacak davada süre
b. Uygulama işlemi üzerine dava açılması

I İMAR İŞLERİYLE İLGİLİ DAVALARDA SÜRE
1- imar Planlarıyla İlgili Davalarda Süre
a. İmar planlarına askı süresi içinde veya daha sonra yapılacak itirazın dava açma süresine etkisi
b. İmar planlarına karşı dava açma süresi
c. İmar planları ile inşaat ruhsatlarına karşı dava açma süresi,
d. İmar planları ile imar uygulamasına karşı dava açma süresi
e. Nazım imar planı, uygulama imar planı, imar uygulaması ve inşaat ruhsatına karşı dava açma süresi
f. İmar planlarına karşı dava açma süresi geçirildikten sonra yapılması gereken başvurular
g. İmar planlarının iptali halinde hukuki durum
2- Parselasyon işlemlerine karşı açma süresi
3-Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Süre
İ Kamu Görevlileriyle İlgili Davalarda Süre
a. Atama ve nakil işlemlerinde süre
b. Disiplin cezalarına karşı açılacak davalarda süre
c. Yolluk (harcırah) ili ilgili davalarda süre
d. Aylık ve diğer parasal haklara ilişkin davalarda süre
K. Yargı Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Davalarda SÜRE
M. İdari dava açma sürelerinde mücbir sebep
N Davanın Süre Aşımı Yönünden Ret Edilmesi İle Davanın Ret Edilmesi Arasındaki Farklar
O Dava Açma Süresinin Geçirilmesinin Sonuçları
Ö Davanın Süre Aşımı Yönünden Ret Edilmesinin Sonuçları
P Süre Aşımı Yönünden Ret Edilen Davanın Tekrar Açılabilmesi
R Vergi Davalarında Süre
a. Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde dava açma süresi
b. Tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde dava açma süresi
c. Tevkif yoluyla alınan vergilerde dava açma süresi
d. Tescile bağlı vergilerde dava açma süresi
e. İdarenin dava açması gereken konularda dava açma süresi
S. Davanın Veli Vasi Veya Kayyım Tarafından Takip Edilmesi
Ş. Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvurma Halinde Dava Açma Süresinin Durması Ve Devam Etmesi
T. Sürenin Son Gününün Tatile Rastlaması
U. Öğrenci İşlerinde Dava Açma Süresi
Ü. Dava Açma Süresinin İdare Yönünden Bağlayıcılığı
V. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler
MADDE 8
SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
A. Genel Açıklama
B. Dava Açma Süresinin Başlaması
C. Dava Açma Süresinin Hesabında Tatil Günleri
D. Dava açma süresine adli tatilin etkisi
MADDE 9
GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA
A. Genel Açıklama
B. Adli yargı yerince verilen görev ret kararı üzerine dava dosyasının İdari mahkemesine açılma usulü
C. Adli yargının görev ret kararı üzerine idari yargıda tazminat dava açılması
D. Adi yargıda hakem sıfatıyla açılan davaları
E. Adli yargı tarafından görev ret kararı üzerine sürenin kaçırılmasında durum
MADDE 10
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU:
A. Genel açıklama
B. İdari makamlara başvuru
C. 10. Maddede düzenlene başvurunun 11. Maddede düzenlenen başvurudan farkı
D. İdarenin cevap vermesi
E. Altı aylık bekleme süresi
F. İdarenin cevabının kesin olmaması
G. Kesin bir işlem tesis edilmeden idarece yürütülmesi gereken bir dizi işlem için öngörülen sürelerin davanın açılmasına ilişkin sürelerin hesaplanmasında dikkate alınamayacağı
H. 10. Madde başvuru üzerine verilen cevaba karşı 11. Maddeye göre üst makama başvuru ve dava açma süresi
İ. İdarenin kendiliğinden cevap vermesi
J. 10. Maddeye göre yapılan başvurunu reddedilmesi üzerine yeni bir gelişme üzerine tekrar aynı makama başvurulması
K. Genel düzenleyici işlemin yargı yerince iptal edilmesi üzerine uygulama
L. Yargı kararlarının yerine getirilmesi için başvuru süresi
M. 10. Maddeye göre açılaçak davada sürenin son gününün adli tatile rastlaması
N. 10. Maddeye göre yapılan başvuru üzerine 12. Maddeye göre tazminat davası açılması
O. İntibak işlemlerine karşı açılacak davaların 2577 sayılı yasanın 10. Maddesi açından değerlendirilmesi
P. 3417 sayılı çalışanların tasarrufa teşvik edilmesi ve bu tasarrufların değerlendirilmesine dair kanun'un uygulaması nedeniyle dava açılmasında süre
Q. İmar Planı Tadilatlarında Dava Açma Süresi
R. Ödeme emrine karşı itiraz
S. Şikayet Yoluyla Maliye Bakanlığına Gidilmesi Halinde Vergi Dairesinin Kesin Ve Yürütülebilir Nitelikte Olmayan İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Durumu
T. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 124'üncü maddesi hükmü uyarınca şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına yapılacak başvuru üzerine dava açılması
U. 1615 sayılı Kanunun 78. Maddesine Göre İtiraz
V. Süregelen Etkiler Doğuran İşlemlerin İptal Edilmesi Halinde Dava Açma Süresi
MADDE 11
ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA
A. Genel Açıklama
B. Üst Makamlara Başvurma
C. 2577 sayılı Yasanın 11.Maddesi Açısından Ecrimisil İhbarnameleri
D. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uyarınca Yapılacak Başvuru Üzerine Tesis Edilen İşlem
E. 11. Madde Uyarınca Yapılan Başvuru Üzerine Duran Sürenin Yeniden Başlaması
F. 2577 sayılı yasanın 11. maddesi açısından ilçe idare kurulu kararları
G. 657sayıl Yasanın 117 ve 118. Maddeleri Açısından 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uygulaması
H. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Açısından 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uygulaması
İ. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Açısından Rekabet Kurulu Kararları
J. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığına Başvurulması Üzerine Dava Açılması
K. 2577 sayılı yasanın 11. Maddesi Açısından Gümrük Vergileri
L. 1615 sayılı Kanunun 176.Maddesi Uyarınca İdarece Yapılan Faiz Hesaplanması İşlemlerine Karşı 2577/11'in Uygulanabilme Durumu
M. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Açısından Ödeme Emirleri
MADDE 12
İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI
A. Genel Açıklama
B. İptal Kararı Üzerine Toplu Ödemeden Sonra Faiz İçin Tazminat Davası
C. El Koyma Nedeniyle Tzaminat Davası
D. Hukuka Aykırılığı Yargı Kararıyla Saptanan İşlemden Doğan Zararın Ödenmesi Hali
E. Memura Rucü Durumu
F. İptal Ya Da İptal Ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması
G. Naklen Atama İşlemi İptal Edildiği Sürede Emekliye Ayrılan Memurun Durumu
H. 12. Madeye Göre İptal Üzerine Tam Yargı Davasından Sonra Ortaya Çıkan Zararların Tazmini
İ. İptal Kararı Üzerine Önce Zararın Kabul edilip sonra Bundan Vazgeçilmesi
J. İptal Kararı Üzerine Kanun Yoluna Gidilmesinin Açılaçak Tazminat Davasına Etkisi
K. Karar Düzeltme Aşamasından Sonra Tazminat Davası Açılması
L. Noter Senedi Satışı Sonrası İlişik Kesme Belgesi Verilmemesi
M. Kıdem Tazminatı Davasının Niteliği
N. Belediyelerin Yıkım Kararına Karşı Dava Açılmasa Bile Yıkım Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmininin İstenebilmesi Durumu
O. Kanun Yollarından Geçerek Kesinleşen Bir İptal Kararının Gereğinin Davalı İdarece Yerine Getirilmemesinden Doğan Bir Tazminat İstemi
P. İptal Davasının Reddedilmesinin İptal Davası Üzerine Açılacak Tam Yargı Davasının Reddedilmesi Anlamına Gelmediği
Q. Usulsüz Sınav Nedeniyle Müfettişliğe Geç Atanma Durumu
R. Yasanın Emredici Kuralı Bulunmakta İken İntibakın Yapılmaması Üzerine Tam Yargı Davası
S. Memurların Parasal Haklarıyla İlgili Olarak Açacakları Davada Belli Bir Miktar Gösterme Zorunluluğunun Bulunmaması
MADDE 1
DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI
A. GENEL AÇIKLAMA
B. 1 ve 5 Yıllık Süreler
C. Sosyal Risk
D. Önbaşvuru
E. Tazminat Dava Dilekçesinin Asliye Hukuk Mahkemesine Verilmesi
F. Ölüm Olayı Nedeniyle Tazminat Davası Açılması
G. Yıkım Eylemi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılacak Davada Süre
H. İşkence Sebebiyle Ölüm Olayında Tazminat Davası Açma Süresi
İ. Zarar Tespitinin Mahkeme Aracılığıyla Yapılması Halinde Zararın Öğrenme Tarihi Ve Dava Açma Süresinin Başlaması
J. Zararın Sağlık Raporu İle Öğrenilmesinde Dava Açma Süresi
K. Zararın Asliye Hukuk Mahkemesinde Yaptırılan Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Öğrenilmesi Halide Dava Açma Süresi
L. Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılacak Davada Süre
M. İdari Mercii Tecavüzü
N. Yd İstemi Bulunmayan Davada Nöbetçi Mahkemenin İlk İnceleme Aşamasında Karar Vermesi
O. Sigorta Şirketince Tazminat Davası Açılmasında Süre
MADDE 28
KARARLARIN SONUÇLARI
A. Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi (İnfazı)
a. Danıştay Altıncı Dairesinin Görüşü
b. Danıştay Onuncu Dairesinin Görüşü
c. Danıştay Beşinci Dairesinin Görüşü
d. Danıştay Dördüncü Dairesinin Görüşü
e. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Görüşü
B. Yargı Kararlarının Uygulanmasında Süre

Hiç yorum yok: