15 Aralık 2007 Cumartesi

imar, imar hukuku, idare hukuku, imar hukukçusu, Cafer Ergen, idari yargı uzmanı, idari yargılama usulü kanunu

İmar planı değişikliği istemiyle yapılan başvurunun yetkili organlarca reddi üzerine, dava açma süresi içinde, hem imar planı değişikliği isteminin reddi işlemine, hem de imar planı değişikliği istemine konu imar planına karşı birlikte dava açılması durumunda, her iki işlemin birlikte incelenerek karara bağlanabileceği, diğer taraftan imar planı değişikliği isteminin yetkili organlarca görüşülerek karara bağlanmaması halinde ise ilk planın açılan bu davada incelenemeyeceği hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 20.2.2004 gün ve E:2002/6968, K:2004/944 sayılı kararı.

 
  4562 sayılı organize sanayi bölgeleri kanunu uyarınca organize sanayi bölgesi ilan edilen yerlerde 3194 sayılı yasanın 32.ve 42.maddeleri uyarınca yıkım kararı ve para cezası verme yetkisinin 3194 sayılı yasanın 5.maddesinde belirtilen ilgili idarelere ai
· 1992 yılında yapı ruhsatı alınan ve 1998 yılında ruhsat yenilemesi isteminde bulunulan ve ruhsat süresi içinde fiilen bitmediği tespit edilmeyen yapılar nedeniyle yapı kullanma izninin alınması için yapı ruhsatının yenilenmesine ilişkin işlemlerin 13.7.20
· 3194 sayılı imar kanununun 31.maddesinde yer alan "inşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir." hükmünün yapının daha önceki bir tarihte bittiğinin ilgililer tarafından, maddi belgelerle iptaline engel olmadığı hk.
· Tevhit ve ifrazın, 3194 sayılı yasanın 18. Maddesinin uygulandığından bahisle re'sen yapılamayacağı hk.
· Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
· Ruhsata aykırı inşaatın idarece tespit edilerek tutanak düzenlenmesi üzerine davacı tarafından idareye başvurularak ruhsata aykırılıkların giderilmesi için gerekli izinlerin verilmesi istenildiğinden 3194 sayılı yasanın 32. Maddesinde öngörülen hususların
· (Yıkım) Maili inhidam durumu arzeden ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılan yıkımı yetkisinin (3194/39 uyarınca) koruma kurullarına ait olduğu hk.
· 3194 sayılı imar kanunu'nun 40. maddesine aykırılık nedeniyle para cezası verilebilmesi için mahallinde düzenlenen tutanakla mahzurların neler olduğunun açıkça ortaya konulmasının gerektiği, böylece ilgililerden 7 gün içinde bu mahzurların giderilmesinin
· İmar planı değişikliği istemiyle yapılan başvurunun yetkili organlarca reddi üzerine, dava açma süresi içinde, hem imar planı değişikliği isteminin reddi işlemine, hem de imar planı değişikliği istemine konu imar planına karşı birlikte dava açılması durum
 2981 sayılı yasanın 3290 sayılı yasa ile değişik ek-1 maddesinin 3194 sayılı yasanın 18.maddesi uyarınca yapılacak parselasyon işlemlerini tamamlayıcı nitelikte uygulama yapılmasına olanak sağladığı, bu maddenin amacının özel parselasyona dayalı olarak ve
· Belediye hizmet alanında taşınmazın hangi amaçla kullanılacağı belirtilmesi gerektiği ve nazım imar planında parselasyon işleminin sonuçlarını yaratacak nitelikte plan notu hükümleri öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu hk.
· 42. maddede yer alan para cezası “Para Cezası" nın alt ve üst sınırları arasında takdir hakkı nasıl kullanılacaktır. İdareler bu konuda sınırsız takdire sahip midir? Yoksa belli ölçütlere uymaları gerekir mi? Bu konulara ilişkin düzenleyici işlem bu
· İmar planına uygun olarak yapılan ve biten yapıya ait ruhsat ve yapı kullanma belgesinin anılan taşınmazda konut yapımına izin veren ve ruhsatın dayanağı olan plan değişikliğinin iptal edildiği gerekçesiyle iptalinde, davacıların kazanılmış haklarının var
· İmar planında ilköğretim alanına ayrılan davacılara ait taşınmazın kamulaştırılmasından vazgeçildiğine ilişkin görüş verilmesi yolundaki başvurunun reddine ilişkin dava konusu edilen Milli Eğitim Müdürlüğü işlemi ise 3194 sayılı Yasanın 13. maddesinin 3.
· 2981 sayılı yasa uyarınca ifraz işlemi yapılamayacağı, ifraz işleminin diğer paydaşların muvafakatiyle 3194 sayılı Yasa uyarınca yapılabileceği hk.
· Plan değişikliği yapılması istemiyle yapılan başvurunun belediye meclisince, ifraz ve tevhid yapılması istemiyle yapılan başvurunun ise belediye encümenince incelenerek karara bağlanması gerektiği, davacı tarafından imar planı değişikliği istemli başvurun
Mücavir Alanlarda İmar Planı ve İmar Uygulamalarını İl Genel meclisi ve İl Encümeni Tarafından Yapılması gerekir.
· Açık çıkma niteliğinde bulunan balkonun ruhsat gerektirdiği, kullanılan malzemenin panjur olduğu ve seyyar olması nedeni ile ruhsat gerektirmediği gerekçesiyle dava konusu yıkım ve para cezasına ilişkin işlemlerin iptali yolundaki idare mahkemesi kararınd
· 2577 sayılı Yasa'nın 7 ve 8. maddelerinde; idari dava açma süresi ile bu sürenin hesaplanmasında uygulanacak olan genel esaslar düzenlenerek ve dava açma süresinin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı öngörüldüğünden, dava açma sür
· Davacı 2577/10. Madde uyarınca inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle kaymakamlığa başvurmuş ise de, bu başvuru dilekçesi ilgili belediyeye gönderildiğinden ve aynı gün kayıtlara girdiğinden 60 gün içinde cevap verilmemesi üzerine oluşan zımni ret işleminin k
· 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu'nun 10. maddesi gereğince dava açılmayan hallerde idarenin altmış günlük sürenin geçmesinden sonra kendiliğinden veya ilgilinin başvurusu üzerine cevap vermesi halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayaca
· Kamulaştırılan taşınmazın malikinin taşınmaz ile mülkiyet ilişkisi sona erdiğinden, imar planının iptali istemiyle açtığı davada dava açma ehliyetinin bulunmadığı hk.
· Davacının imar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin, hem de davacıya ait diğer parsele yönelik imar planı değişikliğini içeren belediye meclis kararının askıya çıkarılarak ilan edilmesi ve askı süresi içinde bu karara itiraz edilmemesi halinde dava
· Organize sanayi bölgesinde imar para cezası verilmesi yolunda karar almaya belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin yetkili olduğu hk.
· İmar kanunun imar planlarının yapılması hususunda ilgili idarenin yetkisini yer yönünden sınırlandırdığı hk.
· İmar planı dava konusu edilmediğinden, bu plana uygun verilen inşaat ruhsatının imar planının hukuken geçerli olmadığından bahisle iptal edilmesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hk. 
 Kamulaştırma işlemine ktebligattan önce dava açılması, kamu yararına kararına karşı doğrudan dava açılabilir mi
· Taşınmazın okul alanı kullanımından çıkarılarak farklı bir kullanıma ayrılmasına dair tadilatı,
· Mahkemece iptal edilen imar planın kendiliğinden yürürlüğü girmez belediye meclisinin karar alması gerekir.
· Danıştay Dergisi 114 nolu sayısındaki Danıştay Altıncı Dairesi kararları (içtihatları)
· Danıştay Dergisi 114 nolu sayısı kararları
· İLÇE (ALT) BELEDİYELERCE HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANLARI İLE UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATLARINI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ RET ETME YETKİLERİ BULUNUYOR MU YOKSA YA AYNEN YA DA DEĞİŞTİREREK ONAYLAMAK ZORUNDA MIDIR.
· ilan edilmeksizin uygulamaya konulan imar planının iptali gerekir.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İMAR UYGULAMASI YETKİSİ
· Danıştay 6. Dairesi imar hukuku içtihatları
· İNŞAAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMIŞ HAK
· İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU
Davacının henüz tapuya dönüşmemiş tapu tahsis belgesi ile tasarruf edilen gecekondudan hareketle ve onun dışında da herhangi bir farklı iptal nedeni ileri sürülmeksizin, dava konusu nazım imar planının iptalini istediği anlaşıldığından; dava konusu işlem
· Af başvurusunda bulunulduğu tarih itibariyle gecekondunun belediyeye ait taşınmaz üzerinde kaldığı açık olduğundan sonradan yapılan imar uygulamasıyla mülkiyetin paylı hale gelmesinin davacının hak sahipliğini etkilemeyeceği hk.
· Gecekondunun bulunduğu yerin yürürlükteki planda 12.50 mt. Aşan bir kullanıma ayrılması halinde gecekondunun bulunduğu yerden değil, gecekondu önleme veya ıslah belgelerinden veya yakın bölgelerden yapılmış islah imar planları içinde meydana gelen boş ima
· İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli durumda olan bir taşınmazın 2981 sayılı yasa'nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesi mümkün olmadığından, belirtilen nitelikteki
· Orman arazilerinde yapılan gecekondular nedeniyle 2981 sayılı yasadan yararlanma olanağının bulunmadığı hk.
· Olayda, gecekondu olarak nitelendirilmesi mümkün olmayan iki katlı yapı nedeniyle tapu tahsis belgesi verilmesinde yasaya uygunluk bulunmadığı gibi henüz tapuya dönüşmemiş tapu tahsis belgesi ile tasarruf edilen ve barınma amaçlı kullanılması gereken yapı
· Su basman seviyesindeki yapı için af başvurusunda bulunan davacının aradan geçen uzun süre zarfında yapısını tamamlamadığı, bitmiş oturulabilir bir gecekondunun bulunmadığı, dolayısıyla 2981 sayılı yasa uyarınca yapılmış bir gecekondudan sözetmenin mümkün
· Hak sahibi olduğu saptanan gecekondu sahiplerine tapu tahsis belgeleri esas alınarak tapularının verilmesi, 2981 sayılı kanunun hükümlerinin uygulandığı alanlarda belirli koşullarla yapılması öngörülen ve özel olarak düzenlenen ıslah imar planlarının yapı

DAVA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Yetkili plân müellifine yaptırılmayan 1/1000 ölçekli imar plâ¬nına da¬yalı olarak komşu taşınmaza inşaat ruhsatı verilmesi üzerine, bu inşaat ruhsatı ve dayanağı imar plânının birlikte dava konusu edilmesi halinde, dava dilekçesi örneği.
· İnşaat ruhsatı başvurusunun, imar planı olduğu ve bu tadilat sonrasında taşınmazın konut alanından çıkartılarak yeşil alana tahsis edildiğinden bahisle reddedilmesi halinde, inşaat ruhsatı verilmemesine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan imar plan
· Yürürlükteki imar planına uygun olarak alınan inşaat ruhsatına dayalı olarak yapılan bina hakkında, daha sonra imar planı değiştiğinden bahisle binanın yeni plana aykır kısımları hakkında yıkım kararı alınması halinde bu işleme karşı açılacak davada dilek
· İmar plânına aykırı olarak yapılan imar uygulamasına karşı açılacak davada dilekçe örneği.
· İnşaat ruhsatı isteminin, parselin yola isabet eden kısımlarının bedelsiz terki şartına bağlanması işlemine karşı açılacak davada dilekçe örneği.
·  İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi Kitabının İçindekiler Kısmı
· idari yargıda tanık-şahit dinlenilebilir mi?
· idari yargıda yemin müessesesi var mı?
DİĞER MAKALELER
İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ
· TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN İMAR KİRLİLİĞİ SUÇU
· 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ve Ek Madde 1 Uygulaması
· 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulaması ile 2981/3290 Sayılı Yasanın 10/c Maddesi Uyarınca Yapılan Islah İmar Plânı Uygulaması Arasındaki Farklar
· 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi Uygulaması Sırasında Kamuya Ait Gayrimenkuller ve Kapanan Kadastral Yollar
· 2577 sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NA GÖRE GENEL İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ
· 3194 sayılı imar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulamasında Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri
· KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURMA HALİNDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI VE DEVAM ETMESİ
 Kentsel dönüşüm mü kentsel bölüşüm mü
· İMAR PLANLARINI YAPMAĞA YETKİLİ OLAN İDARELER
· İMAR PLANLARINDA KISITLILIK DURUMU
· İMAR PLANLARINDA KISITLI TAŞINMAZLARIN VERGİ SORUNU
· İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU
· 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ UYGULAMALARININ YASAL DAYANAKLARI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
· MEMUR SENDİKALARININ ÜYELERİ HAKKINDAKİ BİREYSEL İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİ
· İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREV SORUNU
· 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde Yer Alan İmar Kirliliği Suçu Açısından Belediye Görevlilerinin Durumu
· UYARI VE KINAMA CAZALARINA KARŞI YARGI YOLU
· MEMUR DİSİPLİN AFFI YASASININ UYGULAMASI
· HARCIRAH KANUNU’NDA ESKİYE DÖNÜLDÜ
· İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREV SORUNU
· RADYOLOJİ PERSONELİ GÜNDE KAÇ SAAT ÇALIŞTIRILMALI
KATEGORİLER
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı", imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi, imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
Not. Bu kararların, makalelerin ve dava dilekçe örneklerinin tam metnini görmek için buraya tıklayınız.

2 Aralık 2007 Pazar

İmar Mevzuatı kitabının içeriği cafer Ergen

KANUNLAR

1. İmar Kanunu
2. İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
3. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
4. Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
5. Kamulaştırma Kanunu
6. Gecekondu Kanunu
7. Belediye Kanunu
8. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
9. Kıyı Kanunu
10. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
11. İl Özel İdaresi Kanunu
12. Toplu Konut Kanunu
13. Boğaziçi Kanunu
14. Vakıflar Kanunu
CD’de Yer Alan Kanunlar
1. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
2. İstanbul Boğaz Köprüsü Ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi Hakkında Kanun
3. Çevre Kanunu
4. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
5. Kat Mülkiyeti Kanunu
6. Turizmi Teşvik Kanunu
7. Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
8. Köy Kanunu
9. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
10. Tapu Kanunu
11. Tapulama Ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun
12. Kadastro Kanunu
13. Aslında Vakıf Olan Tarihi Ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun
14. Harita Ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun
15. Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
16. Konut İnşaatında Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim Ve Harç İstisna Ve Muaflıkları Tanınması Hakklnda Kanun
17. Mühendislik Ve Mimarlık Hakkında Kanun
18. Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
19. Bayındırlık Ve İskan Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
20. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
21. İller Bankası Kanunu
22. Milli Parklar Kanunu
23. Sular Hakkında Kanun
24. Köy İçme Suları Hakkında Kanun
25. Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu
26. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27. Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındakanun
28. Kadastro Kanunu
29. Tapulama Ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun
30. Emlak Vergisi Kanunu
31. Belediye Gelirleri Kanunu
32. Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
33. Orman Kanunu
34. Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun
35. Karayolları Trafik Kanunu
36. Mera Kanunu
37. Milli Parklar Kanunu
38. Milli Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
39. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
40. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
41. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
42. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
43. Kuzey Ankara Gırışı Kentsel Dönüşüm Projesı Kanunu
44. Maden Kanunu
45. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
YÖNETMELİKLER

1. 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
2. 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik
3. 3290 Sayılı Kanun İle Bazı Maddeleri Değiştirilen Ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
4. Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik
5. Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
6. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
7. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
8. Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
9. Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik
10. İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
11. İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetkî, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
12. İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği
13. Karayolları Kenarlarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
14. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
15. Kontrol Yönetmeliği
16. Otopark Yönetmeliği
17. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
18. Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
19. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
20. Yapı Denetimi Uygulama Usul Ve Esasları Yönetmeliği
21. Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
22. Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik
23. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik
24. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
25. Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği
26. Asansör Yönetmeliği
27. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları Ve Denetimine Dair Yönetmelik
28. Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa Ve Arazi Hakkında Yönetmelik
29. Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil Ve Tahliye Yönetmeliği
30. Altyapili Arsa Üretimi Ve Bu Arsalarin Tahsis Yoluyla Satişina Ilişkin Yönetmelik
31. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
32. Sivil Müdafaa Bakımından Şehir Ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina Ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname
33. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
34. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği
35. Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
36. Tarım Arazilerinin Korunması Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
37. Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği
CD’de Yer Alan Yönetmelikler
1. 3290 Sayılı Kanun İle Bazı Maddeleri Değiştirilen Ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanun Gereğince Kurulan Fonun Harcama Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik
2. Afet Harcamaları Yönetmeliği
3. Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa Ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
4. Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği
5. Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
6. Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik
7. Büyük Ölçekle Haritaların Yapım Yönetmeliği
8. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
9. Tescile Konu Olan Harita Ve Planlar Yönetmeliği
10. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
11. Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
12. Çevre Denetimi Yönetmeliği
13. Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
14. Millî Parklar Yönetmeliği
15. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik
16. Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
17. Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere Ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik
18. Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
19. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin Yaptırılması Esaslarına Dair Yönetmelik
20. Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği
21. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
22. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği
23. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
24. 1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
25. Mera Yönetmeliği
26. Koruma, Uygulama Ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
27. Afet Sebebiyle Yapılan Ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik
28. Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik
29. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
30. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
31. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
32. Orman kanununun 35. Maddesindeki yapı sistemlerinin tesbiti ve uygulanmasına dair yönetmelik
33. İstanbul İmar Yönetmeliği Yönetmeliği
34. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
35. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
36. Bursa Büyükşehir Belediyesi
37. Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı Ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik
38. Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu Yönetmeliği
39. Harita Ve Harita Bilgilerini Temin Ve Kullanma
40. Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere Veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi Veya Arsaların Gerçek Veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
41. Ağaçlandırma Yönetmeliği
42. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
43. Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
44. Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
45. Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik
46. 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
47. Taşınmaz Malların Sınırlandırma,Tespit Ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik
48. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
49. Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik
50. Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi Ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
51. Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği

İdari Yargıda Dava Açma süreleri kitabının içeriği cafer ergen

İ Ç İ N D E K İ L E R

MADDE 7
DAVA AÇMA SÜRESİ

Genel Açıklama
A.İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri
B.Genel İdari Dava Açma Süresi
Hatalı Ödemelerin Geri Alınmasında Süre
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun Dava Açma Süresine Etkisi
C.Özel Kanunlarda Yer Alan Dava Açma Süreleri
D.Doğrudan Tebliğ Üzerine Dava Açma Süresi
E.İlan Yoluyla Tebliğ Üzerine Dava Açma Süresi
F.Ittıla Üzerine Dava Açma Süresi
G.Dava Açma Süresinin Başlaması, Kesilmesi Ve Yeniden Başlaması
a. Dava açma süresinin başlaması
b. Dava açma süresinin kesilmesi
c. Kesilen dava açma süresinin yeniden başlaması
H.Genel Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi
a. Doğrudan genel düzenleyici işleme karşı açılacak davada süre
b. Uygulama işlemi üzerine dava açılması

I İMAR İŞLERİYLE İLGİLİ DAVALARDA SÜRE
1- imar Planlarıyla İlgili Davalarda Süre
a. İmar planlarına askı süresi içinde veya daha sonra yapılacak itirazın dava açma süresine etkisi
b. İmar planlarına karşı dava açma süresi
c. İmar planları ile inşaat ruhsatlarına karşı dava açma süresi,
d. İmar planları ile imar uygulamasına karşı dava açma süresi
e. Nazım imar planı, uygulama imar planı, imar uygulaması ve inşaat ruhsatına karşı dava açma süresi
f. İmar planlarına karşı dava açma süresi geçirildikten sonra yapılması gereken başvurular
g. İmar planlarının iptali halinde hukuki durum
2- Parselasyon işlemlerine karşı açma süresi
3-Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Süre
İ Kamu Görevlileriyle İlgili Davalarda Süre
a. Atama ve nakil işlemlerinde süre
b. Disiplin cezalarına karşı açılacak davalarda süre
c. Yolluk (harcırah) ili ilgili davalarda süre
d. Aylık ve diğer parasal haklara ilişkin davalarda süre
K. Yargı Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Davalarda SÜRE
M. İdari dava açma sürelerinde mücbir sebep
N Davanın Süre Aşımı Yönünden Ret Edilmesi İle Davanın Ret Edilmesi Arasındaki Farklar
O Dava Açma Süresinin Geçirilmesinin Sonuçları
Ö Davanın Süre Aşımı Yönünden Ret Edilmesinin Sonuçları
P Süre Aşımı Yönünden Ret Edilen Davanın Tekrar Açılabilmesi
R Vergi Davalarında Süre
a. Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde dava açma süresi
b. Tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde dava açma süresi
c. Tevkif yoluyla alınan vergilerde dava açma süresi
d. Tescile bağlı vergilerde dava açma süresi
e. İdarenin dava açması gereken konularda dava açma süresi
S. Davanın Veli Vasi Veya Kayyım Tarafından Takip Edilmesi
Ş. Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvurma Halinde Dava Açma Süresinin Durması Ve Devam Etmesi
T. Sürenin Son Gününün Tatile Rastlaması
U. Öğrenci İşlerinde Dava Açma Süresi
Ü. Dava Açma Süresinin İdare Yönünden Bağlayıcılığı
V. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler
MADDE 8
SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
A. Genel Açıklama
B. Dava Açma Süresinin Başlaması
C. Dava Açma Süresinin Hesabında Tatil Günleri
D. Dava açma süresine adli tatilin etkisi
MADDE 9
GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA
A. Genel Açıklama
B. Adli yargı yerince verilen görev ret kararı üzerine dava dosyasının İdari mahkemesine açılma usulü
C. Adli yargının görev ret kararı üzerine idari yargıda tazminat dava açılması
D. Adi yargıda hakem sıfatıyla açılan davaları
E. Adli yargı tarafından görev ret kararı üzerine sürenin kaçırılmasında durum
MADDE 10
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU:
A. Genel açıklama
B. İdari makamlara başvuru
C. 10. Maddede düzenlene başvurunun 11. Maddede düzenlenen başvurudan farkı
D. İdarenin cevap vermesi
E. Altı aylık bekleme süresi
F. İdarenin cevabının kesin olmaması
G. Kesin bir işlem tesis edilmeden idarece yürütülmesi gereken bir dizi işlem için öngörülen sürelerin davanın açılmasına ilişkin sürelerin hesaplanmasında dikkate alınamayacağı
H. 10. Madde başvuru üzerine verilen cevaba karşı 11. Maddeye göre üst makama başvuru ve dava açma süresi
İ. İdarenin kendiliğinden cevap vermesi
J. 10. Maddeye göre yapılan başvurunu reddedilmesi üzerine yeni bir gelişme üzerine tekrar aynı makama başvurulması
K. Genel düzenleyici işlemin yargı yerince iptal edilmesi üzerine uygulama
L. Yargı kararlarının yerine getirilmesi için başvuru süresi
M. 10. Maddeye göre açılaçak davada sürenin son gününün adli tatile rastlaması
N. 10. Maddeye göre yapılan başvuru üzerine 12. Maddeye göre tazminat davası açılması
O. İntibak işlemlerine karşı açılacak davaların 2577 sayılı yasanın 10. Maddesi açından değerlendirilmesi
P. 3417 sayılı çalışanların tasarrufa teşvik edilmesi ve bu tasarrufların değerlendirilmesine dair kanun'un uygulaması nedeniyle dava açılmasında süre
Q. İmar Planı Tadilatlarında Dava Açma Süresi
R. Ödeme emrine karşı itiraz
S. Şikayet Yoluyla Maliye Bakanlığına Gidilmesi Halinde Vergi Dairesinin Kesin Ve Yürütülebilir Nitelikte Olmayan İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Durumu
T. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 124'üncü maddesi hükmü uyarınca şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına yapılacak başvuru üzerine dava açılması
U. 1615 sayılı Kanunun 78. Maddesine Göre İtiraz
V. Süregelen Etkiler Doğuran İşlemlerin İptal Edilmesi Halinde Dava Açma Süresi
MADDE 11
ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA
A. Genel Açıklama
B. Üst Makamlara Başvurma
C. 2577 sayılı Yasanın 11.Maddesi Açısından Ecrimisil İhbarnameleri
D. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uyarınca Yapılacak Başvuru Üzerine Tesis Edilen İşlem
E. 11. Madde Uyarınca Yapılan Başvuru Üzerine Duran Sürenin Yeniden Başlaması
F. 2577 sayılı yasanın 11. maddesi açısından ilçe idare kurulu kararları
G. 657sayıl Yasanın 117 ve 118. Maddeleri Açısından 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uygulaması
H. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Açısından 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uygulaması
İ. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Açısından Rekabet Kurulu Kararları
J. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Uyarınca Maliye Bakanlığına Başvurulması Üzerine Dava Açılması
K. 2577 sayılı yasanın 11. Maddesi Açısından Gümrük Vergileri
L. 1615 sayılı Kanunun 176.Maddesi Uyarınca İdarece Yapılan Faiz Hesaplanması İşlemlerine Karşı 2577/11'in Uygulanabilme Durumu
M. 2577 sayılı Yasanın 11. Maddesi Açısından Ödeme Emirleri
MADDE 12
İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI
A. Genel Açıklama
B. İptal Kararı Üzerine Toplu Ödemeden Sonra Faiz İçin Tazminat Davası
C. El Koyma Nedeniyle Tzaminat Davası
D. Hukuka Aykırılığı Yargı Kararıyla Saptanan İşlemden Doğan Zararın Ödenmesi Hali
E. Memura Rucü Durumu
F. İptal Ya Da İptal Ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması
G. Naklen Atama İşlemi İptal Edildiği Sürede Emekliye Ayrılan Memurun Durumu
H. 12. Madeye Göre İptal Üzerine Tam Yargı Davasından Sonra Ortaya Çıkan Zararların Tazmini
İ. İptal Kararı Üzerine Önce Zararın Kabul edilip sonra Bundan Vazgeçilmesi
J. İptal Kararı Üzerine Kanun Yoluna Gidilmesinin Açılaçak Tazminat Davasına Etkisi
K. Karar Düzeltme Aşamasından Sonra Tazminat Davası Açılması
L. Noter Senedi Satışı Sonrası İlişik Kesme Belgesi Verilmemesi
M. Kıdem Tazminatı Davasının Niteliği
N. Belediyelerin Yıkım Kararına Karşı Dava Açılmasa Bile Yıkım Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmininin İstenebilmesi Durumu
O. Kanun Yollarından Geçerek Kesinleşen Bir İptal Kararının Gereğinin Davalı İdarece Yerine Getirilmemesinden Doğan Bir Tazminat İstemi
P. İptal Davasının Reddedilmesinin İptal Davası Üzerine Açılacak Tam Yargı Davasının Reddedilmesi Anlamına Gelmediği
Q. Usulsüz Sınav Nedeniyle Müfettişliğe Geç Atanma Durumu
R. Yasanın Emredici Kuralı Bulunmakta İken İntibakın Yapılmaması Üzerine Tam Yargı Davası
S. Memurların Parasal Haklarıyla İlgili Olarak Açacakları Davada Belli Bir Miktar Gösterme Zorunluluğunun Bulunmaması
MADDE 1
DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI
A. GENEL AÇIKLAMA
B. 1 ve 5 Yıllık Süreler
C. Sosyal Risk
D. Önbaşvuru
E. Tazminat Dava Dilekçesinin Asliye Hukuk Mahkemesine Verilmesi
F. Ölüm Olayı Nedeniyle Tazminat Davası Açılması
G. Yıkım Eylemi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılacak Davada Süre
H. İşkence Sebebiyle Ölüm Olayında Tazminat Davası Açma Süresi
İ. Zarar Tespitinin Mahkeme Aracılığıyla Yapılması Halinde Zararın Öğrenme Tarihi Ve Dava Açma Süresinin Başlaması
J. Zararın Sağlık Raporu İle Öğrenilmesinde Dava Açma Süresi
K. Zararın Asliye Hukuk Mahkemesinde Yaptırılan Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Öğrenilmesi Halide Dava Açma Süresi
L. Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılacak Davada Süre
M. İdari Mercii Tecavüzü
N. Yd İstemi Bulunmayan Davada Nöbetçi Mahkemenin İlk İnceleme Aşamasında Karar Vermesi
O. Sigorta Şirketince Tazminat Davası Açılmasında Süre
MADDE 28
KARARLARIN SONUÇLARI
A. Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi (İnfazı)
a. Danıştay Altıncı Dairesinin Görüşü
b. Danıştay Onuncu Dairesinin Görüşü
c. Danıştay Beşinci Dairesinin Görüşü
d. Danıştay Dördüncü Dairesinin Görüşü
e. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Görüşü
B. Yargı Kararlarının Uygulanmasında Süre

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ŞERHİ Cafer Ergen

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ŞERHİ
İdari yargıda beklenen kitap yakında çıkıyor. İdari yargı uzmanı imar hukukçusu Hâkim Cafer ERGEN tarafından en son içtihatlar incelenerek hazırlanan İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ŞERHİ isimli bu seçkin kitap Seçkin Yayınevi A.Ş. tarafından yayına hazırlanmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nu maddeler halinde içtihatlarla açıklayan bu kitabın başka bir örneği bulunmamaktadır. Yaklaşık 3000 adet Danıştay içtihadı bulunan bu kitap; idari yargı hâkimleri, avukatlar ve tüm idareci ve araştırmacılara faydalı bilgiler verecektir.


İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ŞERHİ
İsimli Kitabın Önsözünden alıntı:ÖNSÖZ

Anayasa’da Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanırken, Devlet içinde tüm kamusal yaşam ve yönetimin yargı denetimine bağlı olması amaçlanmıştır. Çünkü yargı denetimi hukuk devletinin olmazsa olmaz koşuludur. Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasındaki “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” kuralıyla amaçlanan etkili bir yargısal denetimdir. Bu kural, yönetimin kamu hukuku ya da özel hukuk alanına giren tüm eylem ve işlemlerini kapsamaktadır.
Anayasa’nın yürütme bölümünde yer alan 125. maddesiyle idarenin her türlü eylem ve işlemlerini yargı denetimine bağlı tutulduktan sonra, maddenin diğer fıkraları da idari yargı sisteminde geçerli olan ilkeleri belirlemektedir.
İdari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden itibaren başlaması, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verme yasağı, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için gerekli olan koşullar, yürütmenin durdurulması kararına getirilebilecek sınırlamalar ve idarenin verdiği zararı ödeme yükümlülüğü, ağırlıklı olarak adlî yargı sistemi için değil, idarî yargı sistemi için geçerli olan temel ilkelerdir.
Anayasa’nın “Danıştay” başlığını taşıyan 155 inci maddesinde; “Danıştay, İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir İdari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.” demektedir.
Görülüyor ki, bu madde Danıştay’ın yaklaşık bir asırdan beri sürdürmekte olduğu “ilk ve son derece mahkeme” özelliğini dikkate alarak bu özelliği muhafaza etmek zorunluluğunu duymuştur.
Danıştay bu özelliği ile Türk idare hukuku ve İdari yargılama usulü hukukunun tüm ilkelerini, idare hukuku anlayışını içtihatları ile aldığı diğer kararlarla, gelişen toplum koşullarına ve demokrasi ilkelerine uygun biçimde oluşturmuş ve geliştirmiştir.
Biz de bu çalışmamızda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Danıştay içtihatlarına göre şerhini hazırlamaya çalıştık. 2577 sayılı Yasanın herhangi bir maddesinin incelenmesi halinde o madde ile ilgili olarak çıkabilecek usul uyuşmazlıklarına yön verecek ya da bir bakış açısı kazandıracak kadar içtihadın yer aldığı görülecektir.
Bu çalışma için incelenen onca karardan yaklaşık 3000 adetini bu kitaba almayı uygun gördük. Bazı içtihatların birden fazla maddeye ilişkin olması nedeniyle bu durumda olan içtihatlara en fazla ilgili olduğu maddelerde yer verdik.
Bu kitabın, idari yargı ile ilgilenen hâkim, avukat, müsteşar, genel müdür, vali, kaymakam ve diğer kamu yöneticileri, araştırmacılar, üniversite öğretim üyeleri ile idari yargıda davacı olan herkes için yararlı olacağını düşünmekteyim……

Cafer Ergen özgeçmişCafer Ergen Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞİM
1966 yılında Samsun ili, Terme İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Terme İlçesinde tamamladı. Yüksek Öğrenimine Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başlayıp son iki yılını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı "Yüksek Lisans" öğrenimi tez aşamasında kaldı. 1990 yılında İdarî Yargı Hâkim Adaylığına başladı. 1992 yılında Danıştay Tetkik Hâkimliği görevine atandı. Bu sırada askerlik görevini kısa dönem olarak ifa etti. Daha sonra sırasıyla Trabzon İdare Mahkemesi, Samsun İdare Mahkemesi, Kayseri İdare Mahkemesi ve Afyonkarahisar İdare Mahkemelerinde görev yaptı.
Evli ve üç çocuk babası olup, halen Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görev yapmaktadır.Yayımlanmış Eserlerim:
A- Kitaplar
1. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri (Birini Baskı-2004)
2. Kaçak Yapı (Birinci Baskı-2005)
3. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri (İkinci Baskı-2006)
4. Kaçak Yapı (İkinci Baskı-2006)
5. İmar Planları (2006 Baskı)
6. İdari Yargıda Dava Açma Süreleri (2007 Baskı)
7. İmar Mevzuatı (2007 Baskı)
8. İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi (Basım Aşamasında)
B- Yayımlanmış Makaleler
1. 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulamalarının Yasal Dayanakları Yönünden İncelenmesi (Hakemli Statüde Yayınlanmıştır.) (E-Mevzuat Dergisi.)
2. Kentsel Dönüşüm Mü Kentsel Bölüşüm Mü…? (E-Yaklaşım Dergisi.)
3. İmar Planlarını Yapmağa Yetkili Olan İdareler (Mahalli İdareler Dergisi.)
4. İmar Planlarında Kısıtlı Taşınmazların Vergi Sorunu (Mahalli idareler Dergisi.)
5. 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine Göre yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemelerinde Yaşanan Sorunlar (Mahalli İdareler Dergisi.)
6. Memur Disiplin Affı Kanunu ve Uygulaması (Terazi Dergisi)
7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde Yer Alan İmar Kirliliği Suçu Açısından Belediye Görevlilerinin Durumu (Mahalli İdareler Dergisi.)
8. Harcırah Kanununda Eskiye Dönüldü (Türkiye Barolar Birliği Dergisi)
9. İmar Planlarında Kısıtlılık Hali (Mahalli İdareler Dergisi.)